Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού Άλυτος Γρίφος

Ο ΑΛΥΤΟΣ ΓΡΙΦΟΣ
ΤΟ ΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΑΪΝ 
του Edward Powys Mathers

H λύση απαρτίζεται από δυο σκέλη, ήτοι από (α) την εξεύρεση της σωστής σειράς των σελίδων του ομώνυμου βιβλίου και (β) την εξεύρεση των ονομάτων των δολοφόνων και των θυμάτων μέσα στην ιστορία. Η λύση είναι μια και μοναδική.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό λαμβάνει χώρα με την αποστολή από τον διαγωνιζόμενο της πιθανολογούμενης λύσης στην εκδότρια του βιβλίου και διοργανώτρια του διαγωνισμού εταιρία BRAINFOOD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (δ.τ. BRAINFOOD), στην ειδική για τον διαγωνισμό ηλεκτρονική διεύθυνση “This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.”. Με την συμμετοχή του αυτή ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα ότι δεσμεύεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους και δεν είναι απαραίτητη η αγορά του βιβλίου. Επιτρέπεται μόνο μια συμμετοχή ανά πρόσωπο. Η εξεύρεση της λύσης θα πρέπει να αποτελεί προϊόν διανοίας του διαγωνιζομένου. Η εταιρία Brainfood επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος ακύρωσης συμμετοχών, οι οποίες αντίκεινται στο πνεύμα και στις προθέσεις του διαγωνισμού, ιδίως αυτές που αποδειχτεί ότι δεν αποτελούν προϊόν διανοίας του διαγωνιζομένου, αλλά έτερου προσώπου.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την 31/03/2023. Νικητής θα ανακηρυχθεί αυτός/αυτή που θα στείλει πρώτος/-η τη σωστή λύση στην Brainfood. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω προθεσμία, η διοργανώτρια εταιρία Brainfood θα ανακοινώσει στο κοινό την ανάδειξη του νικητή, εφόσον έχει λάβει μέχρι τότε τη λύση του αινίγματος.

Σε περίπτωση όμως που η Brainfood δεν έχει λάβει καμία σωστή απάντηση μέχρι και την 31/03/2023, τότε ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί μέχρι να εμφανιστεί νικητής. Όταν αυτό συμβεί, ήτοι όταν η εταιρία BRAINFOOD λάβει την πρώτη σωστή απάντηση, τότε θα ανακοινώσει στο κοινό την ανάδειξη νικητή και τον τερματισμό του διαγωνισμού.

Ο νικητής θα λάβει βραβείο ύψους δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ και θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου βάσει των στοιχείων που έδωσε. Τα προσωπικά δεδομένα του θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

Ο νικητής υποχρεούται να απέχει από τη συμμετοχή σε κάθε άλλο διαγωνισμό CAIN’S JAWBONE, που διενεργείται σε άλλη χώρα. Σε περίπτωση παραβίασης του όρου αυτού, ο νικητής θα υποχρεούται να επιστρέψει το παραπάνω βραβείο στην Brainfood.

Η εταιρία Brainfood δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για συμμετοχές που χάθηκαν ή καθυστέρησαν, ανεξαρτήτως της αιτίας, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, δυσλειτουργίας υπολογιστή, τεχνικών προβλημάτων, ανεπαρκούς δορυφορικής ή δικτυακής κάλυψης και βλάβης υλισμικού ή λογισμικού παντός είδους.

Υποχρέωση απόρρητου κι εμπιστευτικότητας: Κάθε διαγωνιζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση, είτε αναδειχθεί νικητής, είτε όχι, να μην αποκαλύψει την πιθανολογούμενη από αυτόν λύση με κανέναν απολύτως τρόπο, ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτικά, αλλά να την κρατήσει αυστηρώς απόρρητη, καθώς η γνωστοποίηση της (ορθής) λύσης θα στρεβλώσει/ματαιώσει τους διαγωνισμούς CAIN’S JAWBONE που διενεργούνται σε άλλες χώρες.

Σε περίπτωση παραβίασης του παραπάνω όρου ο παραβάτης (α) εφόσον έχει λάβει ως νικητής το βραβείο, θα υποχρεούται να το επιστρέψει στην Brainfood, καθώς και (β) θα ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, να αποζημιώσει πλήρως κάθε διοργανωτή διαγωνισμού που ματαιωθεί από τη γνωστοποίηση της λύσης, για κάθε ζημιά (θετική και αποθετική) που θα υποστεί από τη ματαίωση, καθώς και να καταβάλει σε αυτόν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Η Brainfood επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος άρνησης συμμετοχής ή άρνησης βράβευσης σε οιονδήποτε παραβιάσει τους άνω όρους & προϋποθέσεις.